S4 Security


Η S4 security είναι Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Η νομική της μορφή είναι Ατομική Επιχείρηση με έτος ίδρυσης το 2008 και έδρα της την Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές απαιτήσεις των φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα και προσφέρει λύσεις σε θέματα ασφαλείας με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό των μεθόδων που ακολουθούνται.Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη, παρέχοντας υψηλή ποιότητα και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων ασφαλείας που αναλαμβάνει.
Η "S4 security" προσφέρει την παροχή κάθε είδους επανδρωμένων ή μη υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.


Αξιοπιστία στην ασφάλεια

Το προσωπικό της εταιρίας είναι εξειδικευμένο στην μελέτη & σχεδιασμό καθώς και την εφαρμογή και έλεγχο ολοκληρωμένων συστημάτων και μέτρων ασφάλειας με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα.
Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, ο σύγχρονος εξοπλισμός και το ευέλικτο οργανωτικό σχήμα της S4 security αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ως προς την αξιοπιστία της εταιρείας για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε έργο που θα της ανατεθεί.


Η S4 security θεωρεί τα στελέχη της και τους εργαζόμενους ως το σημαντικότερο από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει. Η διαρκής διεύρυνση και εκπαίδευση του είναι η επένδυση της S4 security στο μέλλον της.                                                                                                                         
Η σύνθεση του προσωπικού της εταιρείας χαρακτηρίζεται από ένταξη στελεχών με υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης. Οι δεξιότητες και γνώσεις διευρύνονται και εμπλουτίζονται διαρκώς μέσα από την ταχεία κεφαλαιοποίηση εμπειρίας από τη συμμετοχή σε έργα. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση του με την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, την ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και την αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management) που διαθέτει, καθώς και την παρακολούθηση της παγκόσμιας αγοράς (εκθέσεις - σεμινάρια).

Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών αρίστης ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού με συνεχή σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα.
Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο ταυτόχρονα με τη μεγάλη συμμετοχή νέων, σε ηλικία, στελεχών προσδίδει στη S4 security έναν ιδιαίτερο δυναμισμό. Σε αυτόν το συνδυασμό εδράζεται και η αποδεδειγμένη επιτυχία της σε πολυσύνθετα έργα που απαιτούν την ανάδειξη πρωτοβουλιών, την αναζήτηση νέων προσεγγίσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
Επιπρόσθετα, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την εκτέλεση των έργων της, η S4 security έχει αναπτύξει σημαντικό δίκτυο συνεργατών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το οποίο κινητοποιείται, διευρύνεται και εμπλουτίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.


1. Την παροχή κάθε είδους επανδρωμένων ή μη υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. 

Αναλυτικότερα:

α) Επιτήρηση  και φύλαξη κινητών και ακίνητων   περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων.
β)  Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς
και πάσης φύσεως δημόσιων και ιδιωτικών εκδηλώσεων.                                                         
γ) Προστασία φυσικών προσώπων. 
δ) Σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας, οργάνωση ομάδων ασφάλειας.
ε) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα  προσωπικής  ασφάλειας.

Αξιοπιστία στην ασφάλεια
εγκαταστάσεων, τεχνικοοικονομική αξιολόγηση προσφορών για συστήματα και μηχανήματα ασφάλειας και παρακολούθηση και εποπτεία των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.
α)  Εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός, ανάπτυξη, καθώς και εγκατάσταση,
συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και συστημάτων ασφαλείας.
β) Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.
γ) Έλεγχος με ειδικά μηχανήματα επιβατών και αποσκευών, σε χώρους αεροδρομίων, λιμένων και σιδηροδρομικών σταθμών, εκδηλώσεων και εν γένει σε κτήρια και εγκαταστάσεις κατόπιν αδείας των αρμοδίων αστυνομικών ή λιμενικών αρχών, όπου απαιτείται.


2. Έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, διανομή, εμπορία και εκμίσθωση νέων συστημάτων ασφαλείας, μηχανημάτων καταμέτρησης και προστασίας χρημάτων, κινητών αξιών και πολύτιμων αντικειμένων, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για όλα τα ανωτέρω είδη και για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας.

Το προσωπικό της εταιρίας είναι εξειδικευμένο στην μελέτη & σχεδιασμό καθώς και την εφαρμογή και έλεγχο ολοκληρωμένων συστημάτων και μέτρων ασφάλειας με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα.
Η S4 security προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας στους τομείς:  

Η S4 security συνεργάζεται με πολλούς από τους μεγαλύτερους οίκους που ειδικεύονται στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας , που είναι κατάλληλα για Ιδιωτικές και Δημόσιες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, Πολυεθνικές επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες, αεροδρόμια κ.λ.π. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αποτελεί την βασική προτεραιότητα κατά την παροχή των υπηρεσιών της S4 security. Επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από την Ελληνική και διεθνή εμπειρία και την χρήση ενιαίας μεθοδολογικής προσέγγισης που αξιοποιεί με ολοκληρωμένο τρόπο ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογίες.


ISO 9001
Βασική φιλοσοφία και στόχος της Επιχείρησης μας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλής ποιότητας με στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας μέσω της απόλυτης εκπλήρωσης των προσδοκιών τους.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
Η εταιρεία μας, διατηρεί ήδη, ασφαλιστήρια συμβόλαια γενικής  αστικής και εργοδοτικής ευθύνης από την  LLOYD’S  Λονδίνου τα οποία συνίστανται στην υποχρέωση αποζημίωσης του πελάτη, είτε για θετική περιουσιακή του ζημία, είτε για σωματικές βλάβες του ίδιου ή / και των προστηθέντων του, ανεξάρτητα αριθμού παθόντων, οφειλόμενες και στις δύο περιπτώσεις, αποκλειστικά στη μη εκτέλεση ουσιώδους μέρους των υποχρεώσεων του προσωπικού μας, εκ της σύμβασης και για όλη τη διάρκειά της.


Η Εμπιστοσύνη και η καθημερινή θετική αξιολόγηση των Πελατών της S4 Premium Security Services, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι η αναγνώριση και η απόδειξη των άριστων χειρισμών στις συμβατικές της υποχρεώσεις.


Ολυμπιονικών 302, Νέο Ψυχικό, τηλ. 2310500230

Latest Instagrams

© ΠΑΜΕ ΨΥΧΙΚΟ. Design by FCD.